YAYOI
Privacy policy

ทรัพย์สินทางปัญญา

• เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นใด บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาข้อความ รูปภาพ เสียง/ภาพวีดีโอ และเนื้อหาอื่นใดตลอดจนสื่อประเภทอื่นที่ปรากฏบนหน้าจอต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ("สื่อมัลติมิเดีย") และสื่อมัลติมิเดียอื่นที่บริษัทได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สิน ทางปัญญาใน การใช้สื่อมัลติมิเดียดังกล่าวในเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถเรียกดูสื่อมัลติมิเดียผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือ ทำการพิมพ์ หรือดาวน์โหลด หรือลงข้อความใน Community และใช้สื่อมัลติมิเดีย ทั้งนี้การใช้งานดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

• ท่านจะต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ จำหน่ายถ่ายโอนซึ่งข้อมูลทำซ้ำ เพื่อการอื่นนอกจากการทำซ้ำเพื่อการเรียกดู

• ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความรับผิดที่เกิดขึ้นกับท่านอันเนื่องมาจากการเข้าใช้เว็บไซต์นี้

• ท่านจะต้องไม่ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ

• ท่านจะต้องแจ้งและแสดงให้บุคคลอื่นทราบถึงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ทางปัญญาของบริษัท และข้อจำกัดการอนุญาตนี้ในสำเนาสื่อมัลติมิเดีย ในกรณีที่มีการทำสำเนา งานดังกล่าวท่านจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาตลอดจน แสดงข้อความที่ระบุถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญาอื่นใดบนสำเนางานดังกล่าว

• ท่านไม่สามารถใช้สื่อมัลติมิเดียในลักษณะอื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน